Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Art.1 – Toepassing Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zwemschool Aqua4you en de wederpartij gesloten, waaronder begrepen overeenkomsten betreffende babyzwemmen, puppyzwemmen en zwemlessen A, B en C.

Art.2. – Totstandkoming lidmaatschap:
De wederpartij kan Zwemschool Aqua4you telefonisch, schriftelijk of elektronisch verzoeken een lidmaatschap aan te gaan. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een (1) jaar. Na een (1) jaar kunnen wij u telkens opnieuw een lidmaatschap aanbieden voor een (1) jaar. Op deze regel bestaan uitzonderingen, namelijk in geval van zwemles A, B en C. Heeft uw kind eerder zwemles gehad of is het waarschijnlijk dat uw kind binnen een (1) jaar het gewenste diploma haalt, dan bestaat de mogelijkheid tot het aangaan van een lidmaatschap voor een kortere periode.

Art.3. – Betaling, wanprestatie en ontbinding:
1. Na aanmelding dient er inschrijfgeld en lesgeld te worden voldaan. Het inschrijfgeld dient contant te worden voldaan. Het lesgeld kan contant of door middel van bankoverschrijving voldaan worden, en dient binnen 14 dagen na ontvangst factuur voldaan te zijn. Als het termijn wordt overschreden, is er geen mogelijkheid meer op een eventuele betalingsregeling.
2. De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan enige voor hem uit deze of daarmee samenhangende overeenkomsten met Zwemschool Aqua4you voortvloeiende verplichtingen op te schorten. Indien de wederpartij niet-tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal Zwemschool Aqua4you een schriftelijke aanmaning zenden, waarin een nadere termijn is opgenomen waarbinnen de wederpartij alsnog aan zijn betalingverplichting kan voldoen. Zwemschool Aqua4you is gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. In het geval de wederpartij niet-tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Dan is Zwemschool Aqua4you gerechtigd het totale inschrijfgeld en lesgeld inclusief incassokosten opeisbaar te stellen en is Zwemschool Aqua4you bevoegd de overeenkomst (tussentijds) te ontbinden.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00.
4. Naast de in dit artikel vermelde recht heeft Zwemschool Aqua4you eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard, of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, al dan niet voorlopig dan wel definitief, zijn (on)roerende goederen in beslag zijn genomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten, het recht de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Zwemschool Aqua4you. In alle gevallen zullen vorderingen die Zwemschool Aqua4you op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

Art.4. – Annuleren:
Indien de wederpartij een overeenkomst vroegtijdig annuleert, is deze alsnog verplicht het lesgeld over dat lopende contractjaar te voldoen. Van annulering kan slechts sprake zijn, in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen, doch dat partijen feitelijk nog geen uitvoering aan hun verplichtingen hebben gegeven. Indien dit laatste wel het geval is, dient de overeenkomst te worden opgezegd. In geval van annulering kunnen derhalve slechts de op dat moment door Zwemschool Aqua4you in redelijkheid gemaakte kosten van de wederpartij worden gevorderd.

Art.5. – Tarieven:
Op het lidmaatschap zijn van toepassing de tarieven die vermeld zijn in de tarievenregeling van Zwemschool Aqua4you. Zwemschool Aqua4you heeft het recht om haar tarieven te verhogen.

Art.6. – Overmacht:
Zwemschool Aqua4you kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Zwemschool Aqua4you liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Zwemschool Aqua4you geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: ziekte van personeel van Zwemschool Aqua4you, technische problemen van het zwembad, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

Art.7. – Aansprakelijkheid:
Zwemschool Aqua4you is enkel en alleen aansprakelijk voor de door de wederpartij aan te tonen schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van Zwemschool Aqua4you ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover Zwemschool Aqua4you ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraard maximaal uit te keren schadebedrag- voor zover noodzakelijk en relevant-.  Zwemschool Aqua4you is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade, of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.                  overmacht zoals in artikel 6 van deze voorwaarden is omschreven.
b.                  daden, nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn aangewezen.
c.                  enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Art.8. – Opzegging lidmaatschap:
De wederpartij kan de overeenkomst na de einddatum van het lidmaatschap opzeggen. Indien de wederpartij een overeenkomst vroegtijdig opzegt, is deze alsnog verplicht het lesgeld over dat lopende contractjaar te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is met Zwemschool Aqua4you. Restitutie van het reeds betaalde lesgeld is niet mogelijk. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld. Wij hanteren een opzegtermijn van een (1) maand.

Art.9. – Vernietiging:
Eventuele vernietiging van één van de bepalingen, genoemd in deze voorwaarden, tasten de gelding van de overige bepalingen niet aan.

Art.10. – Toepasselijk recht en geschillen:
1. Op alle overeenkomsten tussen Zwemschool Aqua4you en de wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Zwemschool Aqua4you en de wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zwemschool Aqua4you haar woonplaats heeft, dan wel door een door Zwemschool Aqua4you nader aan te wijzen rechter.