Algemene Voorwaarden

Voorwaarden


Algemeen
Zwemschool Aqua4you is een handelsnaam van Zwemschool Groningen, gevestigd te Groningen en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen met het dossiernummer 73357529.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u uw kind aanmeld voor lessen bij Zwemschool Aqua4you.

Inschrijving
Er dient voor alle doelgroepen van Zwemschool Aqua4you te worden ingeschreven. Een ouder/verzorger kan een leerling inschrijven. Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar een andere leerling.

Betaling
Na inschrijving dient er inschrijfgeld, lesgeld of kosten voor een zwemlespakket te worden voldaan. Het inschrijfgeld, lesgeld of kosten voor een zwemlespakket dient op de door Zwemschool Aqua4you aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Als het termijn wordt overschreden, is er geen mogelijkheid meer op een eventuele betalingsregeling.
De genoemde maandbedragen zijn termijnbetalingen en zijn niet gebaseerd op 4 lessen per maand, maar op het totaal aantal aangeboden lessen per jaar. Het is niet mogelijk betaalt lesgeld te verrekenen met de kosten van een zwemlespakket. Zwemschool Aqua4you is gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. In het geval niet-tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoen, is Zwemschool Aqua4you gerechtigd de overeenkomst (tussentijds) te ontbinden en wordt de toegang tot de zwemlessen geweigerd. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00. De wederpartij is niet bevoegd het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemschool Aqua4you voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Tarieven
De kosten voor babyzwemmen, puppyzwemmen, zwemles ABC en privé zwemles zijn te vinden op de website. Zwemschool Aqua4you is gerechtigd de tarieven te verhogen.

Overmacht
Zwemschool Aqua4you kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Zwemschool Aqua4you liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Zwemschool Aqua4you geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, zonder dat enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: ziekte van personeel van Zwemschool Aqua4you, technische problemen van het zwembad, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid
Zwemschool Aqua4you is nimmer aansprakelijk voor kosten of schades die mochten ontstaan door daden of nalatigheden van leden en enig of andere van buitenaf komende oorzaken.

Opzeggen
Het opzeggen van een abonnement kan schriftelijk of per e-mail. Indien een abonnement vroegtijdig wordt opzegt, vervalt de betalingsverplichting niet. Er wordt onder géén geval restitutie van het inschrijfgeld, lesgeld of van kosten voor een zwemlespakket verleend. Wij hanteren een opzegtermijn van een (1) maand.

Akkoordverklaring
Door in te schrijven verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.